cover_photo
Keipokkuru

Keipokkuru

Bronze

Bronze

Next rank

Silver

Silver

Progress: 63.16%

Points for next rank: 7pts

About GauG ranks
Leaderboard Position

1043

Leaderboard Percentile

2.70%

GauG Points

12

Tournaments Entered

3

Tournaments Won

1

Tournaments Placed In

1